< 2-23

2-25 >
_______

_______
______
2-24
__

Geen leven zonder rituelen

Antropologische beschouwingen met het oog op de christelijke liturgie

Gerard Lukken


In opdracht van het KSGV uitgegeven door Uitgeverij Ambo, Baarn, 1984
ISBN-10 90-263-0632-6
ISBN-13 978-90-263-0632-7


Uitverkocht, kopie 8,50 (inclusief verzendkosten) te bestellen bij het KSGV.
Ook kosteloos als digitale kopie (pdf) verkrijgbaar: digitale kopie aanvragen.


Een tweede druk van deze uitgave verscheen bij Gooi & Sticht, Hilversum, 1986. In 1999 verscheen een uitvoerige bewerking, waarin de vele recente ontwikkelingen rond rituelen zijn verwerkt: 'Rituelen in overvloed. Een kritische bezinning op de plaats en de gestalte van het christelijke ritueel in onze cultuur.' Baarn: Gooi & Sticht, 1999.
[Omslag]
______


In de psychotherapie neemt het gebruik van rituelen toe. Gerard Lukken heeft daar geen enkel bezwaar tegen en betreurt dat in onze samenleving de rituele aspecten zijn verdord. 'Zonder ritueel verliezen mensen, verliest een samenleving identiteit. Alles wordt zonder richting en grijs,' zo schrijft hij. Rituelen zijn als het ware de vorm waarin belangrijke gebeurtenissen en overgangen in ons leven gegoten worden. Zij geven een betekenis aan ingrijpende episoden, zoals de dood van een geliefde, de overgang naar volwassenheid, de geboorte van een kind. Rituelen maken deze gebeurtenissen tot meer dan alleen maar een crisis of een plotselinge verandering in het leven.

Als criticus van de cultuur en van de kerk bepleit Gerard Lukken een terugkeer naar een door rituelen verrijkt bestaan. Niet alleen omwille van de band die zij leggen met het verleden, maar vooral met het oog op een heden en toekomst die waard zijn geleefd te worden.

     Inhoud


   VOORWOORD

I.  NOODZAAK VAN HET RITUEEL
  1. Het symboliseren
   a. Symbool
   b. Symboolhandeling
   c. Symbooltaal
   d. Dubbele bodem
   e. Presentatieve en discursieve symboliek
  2. Het ritueel
   a. Herhaling
   b. Enkele kenmerken
   c. Kracht en zwakte
   d. Plaats van de presentatieve symboliek
   e. Overgangsrituelen
   f. Religieuze en christelijke dimensie
  3. Om heil en genezing te vinden
   
II.  RITUEEL EN CULTUUR
  1. Culturele bepaaldheid van het ritueel
  2. Ritueel fundamentalisme of openheid voor vernieuwing?

III.  HET RITUEEL IN ONZE CULTUUR
  1. Crisis van het ritueel
  2. Achtergronden van de crisis
   a. Economisch bestel
   b. Eendimensionale waarneming
   c. Seculariseringsproces
   d. Gedifferentieerde samenleving
  3. Wegen uit de crisis
   a. Maatschappelijk relevante liturgie
   b. Inductieve liturgie
   c. Aandacht voor de praeambula fidei
   d. Gestalte geven aan christelijke overgangsrituelen
   e. Feministische liturgie
   f. Initiation permanente
   g. Belang van de presentatieve elementen
NAWOORD


< 2-23

2-25 >