Bijzondere leerstoel vanwege het KSGV
'Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid,
met bijzondere aandacht voor de psychologische aspecten
'

prof. dr. M.H.F. van UdenHet KSGV heeft per 1 oktober 1994 een bijzondere leerstoel 'Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de psychologische aspecten' ingesteld. Deze leerstoel was tot 31 december 2013 ondergebracht bij het Departement Cultuurwetenschappen van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tilburg, en is sedert 1 januari 2014 gevestigd binnen de Tilburg School of Theology. Als bijzonder hoogleraar werd per 1 oktober 1994 dr. M.H.F. van Uden benoemd.

Rien van Uden (1952) studeerde klinische psychologie in Nijmegen (1977) en promoveerde in de sociale wetenschappen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen in 1985 op een proefschrift over de rol van religie in de rouw. Hij was tot 2010 werkzaam als universitair hoofddocent godsdienstpsychologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Vanaf september 2009 vervult hij naast de bijzondere KSGV-leerstoel de gewone leerstoel religiepsychologie aan de Universiteit van Tilburg (zie ook de webpagina van de UvT). Ook werkt hij als vrijgevestigd klinisch psycholoog-psychotherapeut te Heerlen.

 
Voornaamste publicaties:

 • Religie in de crisis van de rouw. Een exploratief onderzoek door middel van diepte-interviews. Nijmegen: Dekker & van de Vegt, 1985.
 • Rouw, religie en ritueel.  Baarn: Ambo, 1988.
 • M. van Uden, J. Pieper & P. Post (red.), Oude sporen, nieuwe wegen. Ontwikkelingen in bedevaartonderzoek. Baarn: Gooi & Sticht, 1995.
 • M.H.F. van Uden & J.Z.T. Pieper. Religie in de geestelijke gezondheidszorg.  Nijmegen: KSGV, 1996.
 • Tussen zingeving en zinvinding. Onderweg in de klinische godsdienst psychologie.  Tilburg: Tilburg University Press, 1996.
 • Paul Post, Jos Pieper & Marinus van Uden. The Modern Pilgrim. Multidisciplinary Explorations of Christian Pilgrimage. Leuven, Peeters, 1998.
 • M. van Uden & J. Pieper (red.),  Wat baat religie? Godsdienstpsychologen en godsdienstsociologen over het nut van religie. Nijmegen: KSGV, 1998.
 • J.Z.T. Pieper en M.H.F. van Uden. Religion and Coping in Mental Health Care. Amsterdam/New York: Rodopi, 2005.
 • Marinus H.F. van Uden & Guus L. van Heck. Themanummer Religie, spiritualiteit en gezondheid, Gedrag & Gezondheid, 2005, 33/3.
 • Marinus van Uden & Joseph Pieper (red.) Zichtbare en onzichtbare religie. Over de varianten van religieuze zin. Nijmegen: Valkhof Pers, 2009.
 • Marinus van Uden, Joseph Pieper & Hessel Zondag. “Knockin’ on Heaven’s Door”. Religious and Receptive Coping and Mental Health. Aachen: Shaker, 2014.
Complete publicatielijst: klik hier.


De leerstoelhouder brengt jaarlijks verslag (zie hieronder) uit aan een Commissie van Toezicht. Deze commissie bestaat uit:

 • prof. dr. Jos Corveleyn (KU Leuven);
 • dr. Frans Derks, voorzitter (KSGV);
 • prof. dr. Hans Alma (KSGV);
 • prof. dr. Staf Hellemans (TSCT);
 • prof. dr. Marcel Sarot (TSCT).
De ‘Stichting Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid’ (SLGV) is belast met het verwerven en beheren van geldmiddelen ten behoeve van de leerstoel. Het bestuur van de SLGV wordt gevormd door:
 • dr. F.C.H. Derks (voorzitter);
 • drs. A.L.W. van Loenen (penningmeester);
 • dr. J.H.N. Kerssemakers (secretaris).
Jaarverslag 2012-2013

Vooraf

Het KSGV – kenniscentrum voor levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, is een studievereniging die zich richt op de relatie tussen levensbeschouwing en geestelijke gezondheid. Een belangrijk streven van het KSGV is het bevorderen van een geestelijk gezonde omgang met levensbeschouwing en zingeving. Het KSGV wil deze doelstelling realiseren door studiebijeenkomsten, publicaties, onderzoek, deskundigheidsbevordering, en door het instellen en in stand houden van bijzondere leerstoelen. Het KSGV onderneemt zijn activiteiten vanuit een christelijke inspiratie.
    De bijzondere leerstoel 'Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de psychologische aspecten' is sinds 1 oktober 1994 in een omvang van 0.2 fte bezet door dr. Marinus H.F. van Uden. Vanaf september 2009 combineert de bijzondere leerstoelhouder zijn activiteiten met die van gewoon hoogleraar Religiepsychologie (0.4 fte) aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tilburg. De bijzondere leerstoel is tot eind 2013 ondergebracht bij de Faculteit Geesteswetenschappen, departement Cultuurwetenschappen van de Universiteit van Tilburg.

De Commissie van Toezicht rond de bijzondere leerstoel bestond in 2012-2013 uit de leden: prof. dr. Jos Corveleyn (Katholieke Universiteit Leuven), dr. Frans Derks, voorzitter (KSGV), prof. dr. Hans Alma (Universiteit voor Humanistiek), prof. dr. Paul Post (UvT) en prof. dr. Arie de Ruijter (UvT).
    Vanaf 1 januari 2014 zal de bijzondere leerstoel voor een eerste termijn van vijf jaar worden verplaatst naar de Tilburg School of Theology. De samenstelling van de Commissie van Toezicht zal daarmee een wijziging ondergaan. Prof. dr. Arie de Ruijter wordt opgevolgd door prof. dr. Marcel Sarot; prof. dr. Paul Post door prof. dr. Staf Hellemans.

De ‘Stichting Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid’ (SLGV) is belast met het verwerven en beheren van geldmiddelen ten behoeve van de leerstoel. Het bestuur van de SLGV wordt gevormd door dr. Frans Derks (voorzitter), drs. Guus van Loenen (penningmeester) en dr. Jacques Kerssemakers (secretaris). Laatstgenoemde fungeert, als studiesecretaris van het KSGV, tevens als coördinator van commissie en stichting.

Ter verwezenlijking van de doelstelling van het KSGV heeft de leerstoelhouder de onderstaande activiteiten in het verslagjaar verricht. De rol en functie van levensbeschouwing en geloof in de sector van de geestelijke gezondheidszorg blijft het eerste aandachtsveld. De leerstoelhouder richt zich met name ook op het tot stand brengen van promotieonderzoek rond het centrale thema van de leerstoel: religie/levensbeschouwing en geestelijke gezondheid.A.  Onderzoeksactiviteiten

In het kader van de leerstoel is in het afgelopen academisch jaar aan diverse onderzoeks-projecten gewerkt.
    Het thema ‘Religie en coping’ is al langere tijd een centraal thema. Het kreeg onder andere gestalte in een samenwerkingsproject met de dienst Geestelijke Verzorging van het Universitair Medisch Centrum St Radboud te Nijmegen. Rond dit project verschenen diverse publicaties. Hierbij ging het met name over het effect van kortdurend ritueel counselen door geestelijk verzorgers. Een Engelstalige publicatie hieromtrent verscheen in 2013 in een bundel uitgegeven door Vienna University Press.
    De afgelopen jaren is verder gewerkt aan de ontwikkeling en inzet in diverse onderzoekingen van de zgn. Receptive Coping Scale. Deze schaal sluit aan bij de gedachten over zinvinding die reeds in de oratie uit 1996 van de leerstoelhouder werden verwoord. We zijn erin geslaagd een betrouwbaar instrument te ontwikkelen dat in staat is een vorm van religieus copinggedrag te meten dat niet direct gerelateerd is aan een traditioneel godsconcept. Het gaat om een manier van met problemen omgaan door zich vertrouwvol open te stellen voor oplossingen die zich aandienen. Met collega Jos Pieper (FKT) is o.a. onderzoek gedaan naar de rol van religieuze coping in diverse intramurale settingen. Dit heeft geleid tot een Engelstalige publicatie onder de titel ‘Whenever God Shines his Light on Me. Religious Coping in Health Care Institutions.’ Deze verscheen in 2012 in het tijdschrift ‘Mental Health, Religion & Culture’. Daarnaast is een bijdrage over religious coping opgenomen in het ‘Handboek Psychiatrie, Religie en Spiritualiteit’ (Utrecht: De Tijdstroom, 2012).
    Met dr. Hessel Zondag werd onderzoek gedaan naar de relatie tussen narcisme, ritualiteit en religieuze coping. Over de resultaten van dit onderzoek verschenen de afgelopen jaren enkele artikelen. In het verlengde van dit onderzoek is samen met dr. Hessel Zondag een nieuw onderzoek opgestart onder de titel ‘Persoon, Zin en Spiritualiteit’. Het gaat hierbij om een grootschalig kwantitatief vragenlijstenonderzoek onder diverse doelgroepen. Instrumenten die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld en gebruikt, worden nu hier ingezet om de diverse bevindingen uit eerder onderzoek te staven en te nuanceren. De dataverzameling werd in oktober 2012 afgerond. Met de analyse en eerste verwerking van de data is het afgelopen jaar gestart. Het plan is om op basis van deze data diverse artikelen en boekbijdragen te schrijven.
    Het afgelopen jaar is tevens gewerkt aan het tot stand brengen, samen met dr. Jos Pieper en dr. Hessel Zondag, van een overzichtsboek waarin ons onderzoek op het terrein van ‘religious and receptive coping’ van de afgelopen jaren wordt bijeengebracht. Dit boek zal begin 2014 verschijnen als deel 1 van een nieuwe reeks ‘International Series in Mental Health and Religion’ onder de titel: ‘Knockin’ on Heaven’s Door’. Religious and Receptive Coping and Mental Health’.
    In het verlengde van het dissertatieproject (afgesloten in 2006) van dr. Margreet de Vries-Schot over de ontwikkeling van criteria ter beoordeling van de kwaliteit van geloof en godsdienstigheid werd in samenwerking met deze onderzoekster en dr. Jos Pieper een vervolgonderzoek ‘Geloof en Gezondheid’ geëntameerd, waarbij beoogd werd de ontwikkelde vragenlijst rond ‘Mature Religiosity’ te valideren. In dit onderzoek werd de receptiviteitsschaal eveneens meegenomen. Een publicatie onder de titel ‘Mature Religiosity Scale. A new questionnaire for Mental Health and Pastoral Care’ is in 2012 verschenen in het ‘European Journal of Mental Health’. De resultaten van een vervolgonderzoek werden gepubliceerd in 2012 in the ‘Archive for the Psychology of Religion’.
    De thematiek ‘religie en coping’ is tevens aan de orde in het in oktober 2013 afgeronde dissertatieproject in samenwerking met de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg onder de titel ‘Spirituele coping en kanker’. De uitvoerder was dr. Sjaak Körver. In dit project werd onderzocht welke religieuze copingstrategieën een rol spelen bij het omgaan met longkanker. Specifiek was aandacht voor de vraag welke rol hierin was weggelegd voor met name rituelen en religieuze ervaringen. Ook werd gekeken naar de rol van magisch denken en handelen in copingprocessen. In het verlengde van dit project wordt samen met dr. Sjaak Körver en dr. Jos Pieper gewerkt aan vervolgpublicaties.
    Diverse van de genoemde projecten zijn onder de noemer ‘Ritualiteit en religious coping’ in een breder samenwerkingsverband opgenomen in het onderzoeksprogramma ‘Religie en Ritueel’ van het departement Cultuurwetenschappen. Onderzocht wordt in hoeverre mensen aan bepaalde vormen van religieus en ritueel gedrag participeren en welke de effecten zijn op religieus gebied en op het gebied van welbevinden.
    Eerder in 2011 werd door de leerstoelhouder in Tilburg een studiedag ingericht onder de titel ‘Knockin’on Heaven’s Door. Over Ritualiteit en Coping’, teneinde aan dit thema meer bekendheid te geven. Diverse onderzoekers deden verslag van hun bevindingen. Een publicatie daarover verscheen in boekvorm in oktober 2012 onder de titel ‘Ritualiteit tussen heil en heling’ (Van Uden & Pieper).
    Binnen het thema ‘ritualiteit’ wordt, onder medebegeleiding van prof. dr. Paul Post, gewerkt aan een dissertatieproject (uitvoerder: dr. Laurie Faro) onder de titel ‘Herinneringsmonumenten en rituelen’. In het kader van dit project worden monumenten voor rond de geboorte overleden kinderen onderzocht. Daarnaast zijn interviews gedaan onder betrokkenen rond het Ravensbrückmonument. De ambivalente betekenis van herinneringsmonumenten is het aandachtspunt in dit project. Ook wordt thans ingezoomd op een derde monument: het Digitaal Monument van de Joodse Gemeenschap in Nederland. Over de eerste resultaten werd eveneens gerapporteerd op de studiedag in 2011 over Ritualiteit en Coping.
    In samenwerking met mw. prof. dr. Hans Alma (Universiteit voor Humanistiek) en dr. Jos Pieper (FKT-UvT) loopt een dissertatieproject (uitvoerder drs. Leonie van der Valk) dat in kaart probeert te brengen wat de betekenis is van het bidden voor hoogopgeleide Marokkaans-Nederlandse moslimvrouwen. Hoe gaan zij met problemen om en welke rol speelt bidden daarbij? De promotie zal naar verwachting in 2014 plaats vinden aan de Universiteit van Tilburg.
    Samen met prof. dr. Wouter van Beek (Universiteit van Tilburg) wordt een dissertatieproject begeleid rond het thema ‘Paganisme en ritualiteit’. Uitvoerder is drs. Léon van Gulik.
    Tot slot werd samen met prof. dr. G. Glas (Universiteit van Leiden) het plan uitgewerkt om een dissertatieproject te formuleren rond de activiteiten van de psychiater drs. Piet Verhagen, die al jaren werkzaam is in het werkveld psychiatrie en religie.
    Met diverse personen met dissertatieplannen op het terrein van religie en geestelijke gezondheid zijn verkennende gesprekken gevoerd.B.  Promotiebegeleidingen

In het verleden werden een negental proefschriften onder begeleiding van de leerstoelhouder tot stand gebracht (Jos Pieper, 1988; Anke Hoenkamp-Bisschops, 1993; Hans Alma, 1998; Corja Menken-Bekius, 1998; André Mulder, 2000; Tijs Michels, 2004; Maerten Prins, 2006; Margreet De Vries-Schot, 2006). Dr. Peter de Rijk promoveerde op 9 november 2010 aan de Tilburg University op het proefschrift ‘Bidden in de ggz. Ontwikkeling en evaluatie van een cursus ‘bidden’ als interventie in de geestelijke gezondheidszorg’.

In 2013 werd één proefschrift afgerond:
Naam promovendus: drs. S. Körver.
Titel onderzoek: ‘Spirituele coping en kanker’.
Promotie: 4 oktober 2013.
Instelling: Universiteit van Tilburg.
Promotores: prof. dr. M. van Uden, dr. J. Pieper.

In voorbereiding zijn thans de dissertaties (zie ook onder A):
Naam promovendus: drs. L. van der Valk.
Titel onderzoek: ‘Bidden van moslima’s’.
Promotie gepland: 2014.
Instelling: Universiteit van Tilburg.
Promotores: prof. dr. M. van Uden, prof. dr. H. Alma, dr. J. Pieper.

Naam promovendus: dr. L. Faro.
Titel onderzoek: ‘Herinneringsmonumenten en rituelen’.
Promotie gepland: 2014.
Instelling: Universiteit van Tilburg.
Promotores: prof. dr. M. van Uden, prof. dr. P. Post.

Naam promovendus: drs. L. van Gulik.
Titel onderzoek: ‘Paganisme en ritualiteit’.
Promotie gepland: 2014.
Instelling: Universiteit van Tilburg.
Promotores: prof. dr. M. van Uden, prof. dr. W. van Beek

Naam promovendus: drs. P. Verhagen.
Titel onderzoek: ‘Religie en psychiatrie’.
Promotie gepland: 2015.
Instelling: nader te bepalen.
Promotores: prof. dr. M. van Uden, prof. dr. G. Glas.C.  Onderwijsactiviteiten

In het kader van de Tilburgse Masteropleiding ‘Zorg, Ethiek en Beleid’ (ZEB) werd samen met dr. Carlo Leget een vak geïntroduceerd onder de noemer ‘Zingeving en spiritualiteit in de gezondheidszorg’. De klinische godsdienstpsychologie heeft hierin een belangrijke rol. In het studiejaar 2012-2013 werd deze cursus in de vorm van een zogenaamde ‘probleemgestuurd onderwijs’-module (PGO) voor de laatste maal aangeboden, dit in verband met de verhuizing van de ZEB naar de Universiteit van Humanistiek.
    De leerstoelhouder heeft daarnaast gewerkt aan de verdere ontwikkeling van een cursus ‘religieuze en rituele counseling’ die in samenwerking met drs. Sjaak Körver in het kader van de KPV-opleiding (Luce/Faculteit Katholieke Theologie UvT) het afgelopen studiejaar voor de derde maal gestalte heeft gekregen. De cursus is zeer positief beoordeeld.
    Samen met dr. Hessel Zondag en dr. Levent Tezcan is de cursus Methodologie 2 voor cultuurwetenschappen voor bachelorstudenten geesteswetenschappen verzorgd. Ook deze cursus is zeer positief beoordeeld. Ook verzorgde de leerstoelhouder een gastcollege ‘klinische religiepsychologie’ in het kader van de cursus ‘Psychology of Religion’ van collega Zondag.
    Verder heeft de leerstoelhouder in kader van de master ‘Religie en ritueel’ ingaande het studiejaar 2012-2013 samen met dr. Hessel Zondag een cursus ontwikkeld en verzorgd onder de noemer ‘Ritualiteit: over herdenken en helen’.
    Tot slot valt te vermelden dat de leerstoelhouder studenten met betrekking tot hun masterthesis heeft begeleid (o.a. Willemien Winkel: ‘Eindigheidsbeleving van ouderen’
6 februari 2013).D.  Participatie in de wetenschappelijke-professionele infrastructuur
 • Lid Internationalen Gesellschaft für Religionspsychologie und Religionswissenschaft; International Association for the Psychology of Religion.
 • Senior-onderzoeker van de Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap (Noster).
 • Lid van het Nederlands Instituut van Psychologen.
 • Supervisor Psychodiagnostiek Nederlands Instituut van Psychologen.
 • Lid, supervisor en leertherapeut van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie.
 • Lid van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten.
 • Lid en supervisor van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.
 • Lid van het Bestuur (vice-voorzitter) van het KSGV, Kenniscentrum voor Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid.
 • Voorzitter van de Redactie van de door het KSGV te Tilburg uitgegeven reeks over ‘Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid’.
 • Lid van de Editorial Board van het ‘Archive for the Psychology of Religion’.
 • Lid van de redactieraad van ‘Psyche & Geloof. Tijdschrift van de Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychoherapeuten.
 • Reviewer voor ‘Journal for Mental Health, Religion and Culture’.
 • Reviewer voor ‘Journal of Empirical Theology’.
 • Reviewer ‘Jaarboek voor Liturgie-Onderzoek’.
 • Lid van het Internationale Samenwerkingsverband op het terrein van de Clinical Psychology of Religion met prof. dr. Marilia Ancona Lopez, Brazil; prof. dr. Sebastian Murken, Duitsland; prof. dr. Owe Wikström, Zweden; prof. dr. Valerie Demarinis, Zweden; dr. Gry Stalsett Follesö, Noorwegen; prof. dr. James Jones, USA en prof. dr. Gerrit Glas, Nederland.
 • Vice-voorzitter curatorium bijzondere leerstoel ‘Psychotraumatologie’ (leerstoelhouder: prof. dr. Rolf Kleber) aan de Universiteit Utrecht.
 • Voorzitter curatorium bijzondere leerstoel ‘Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor het domein van de Geestelijke Verzorging’ aan de Rijksuniversiteit Groningen vanwege het KSGV (leerstoelhouder: mevr. prof. dr. Hetty Zock).
 • Lid benoemingsadviescommissie bijzonder hoogleraar ‘Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de psychiatrie’ aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht vanwege het KSGV.
 • Voorzitter curatorium bijzondere leerstoel ‘Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de psychiatrie’ aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht vanwege het KSGV (leerstoelhouder: prof. dr. Arjan Braam).
 • Consultant ten behoeve van pastoraal werkers en geestelijk verzorgers in Limburg.
 • Lid begeleidingscommissie onderzoeksproject ‘Spiritualiteit en Kanker’ van het Helen Dowling Instituut te Utrecht (uitvoerder: drs. Anja Visser).
 • Lid ‘Netwerk Religie en Levensbeschouwing in relatie tot Geestelijke Gezondheid’, GGZ instelling Dimence te Zwolle.
 • BIG-geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog.
 • BIG-geregistreerd psychotherapeut.
 • BIG-geregistreerd klinisch psycholoog (specialist).
 • Werkzaam als vrijgevestigd klinisch psycholoog-psychotherapeut in eigen praktijk te Heerlen.E.  Voordrachten, lezingen, congresdeelname, advisering e.d.
 • Deelname expertmeeting ‘Virtueel Herdenken’. Amsterdam, 28 oktober 2012.
 • Advisering rond NWO-onderzoeksproject i.s.m. prof. dr. Arjan Braam. Religion in Mental Health Care. Utrecht, oktober 2012.
 • Congresdeelname Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie ‘Back to Basics’, Veldhoven, 8-9 november 2012.
 • Deelname studiedag KSGV ‘Geschonden Vertrouwen’, Utrecht, 23 november 2012.
 • Advisering aan dagblad Trouw over Kluizenaarschap, 4 maart 2013.
 • Organisatie en voorzitterschap van studiedag KSGV ‘Geschonden Vertrouwen’, Tilburg, 17 april 2013.
 • Overleg met Vereniging Vrijzinnig Protestanten over continuering bijzondere KSGV leerstoel te Groningen, Utrecht 28 mei 2013.
 • Deelname aan Internationaal congres, International Association for the Psychology of Religion, Lausanne, Zwitserland, 27-30 augustus 2013.
 • Lezing ‘My special Prayer. On Narcissism and Prayer’, Lausanne, Zwitserland, 29 augustus 2013.
 • Lezing ‘Over passies en psychopathologie’, Utrecht, Universiteit voor Humanistiek & Altrecht GGZ, 24 oktober 2013.
 • Congresdeelname Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie ‘Back to the Future’, Veldhoven, 14-15 november 2013.F.  Publicaties 2012-2013

         2012
 • Rien van Uden & Hessel Zondag. Religie als existentieel hulpmiddel. Over zingeving, religieuze coping en rituelen. In: E. Vermetten, R. Kleber & O. van der Hart (red.). Handboek Posttraumatische stressstoornissen. Utrecht: De Tijdstroom, 2012, 783-796. [boekbijdrage, wetenschappelijk]
 • Margreet de Vries, Marinus van Uden & Joseph Pieper. Mature Religiosity Scale. Validity of a New Questionnaire. European Journal of Mental Health, 2012, 7, 57-71. [wetenschappelijk tijdschrift, peer reviewed]
 • Jos Pieper & Rien van Uden. Religieuze coping in de gezondheidszorg. In: P.J. Verhagen & H.J.G.M. van Megen (red.). Handboek Psychiatrie, Religie en Spiritualiteit. Utrecht: De Tijdstroom, 2012, 339-351. [boekbijdrage, wetenschappelijk]
 • Joseph Pieper & Marinus van Uden. ‘Whenever God Shines his Light on Me.’ Religious Coping in Clinical Healthcare Institutions. Mental Health, Religion & Culture, 2012, 15, 403-416. [wetenschappelijk tijdschrift, peer reviewed]
 • Joseph Pieper, Margreet de Vries-Schot & Marinus van Uden. Religious and Receptive Coping. Importance for the Well-being of Christian Outpatients and Parishioners. Archive for the Psychology of Religion, 2012, 34, 173-189. [wetenschappelijk tijdschrift, peer reviewed]
 • Rien van Uden & Jos Pieper (red.). Ritualiteit tussen heil en heling. Tilburg: KSGV, 2012. [boek, reviewed, wetenschappelijk].
 • Rien van Uden & Jos Pieper. Knockin’ on heaven’s door. Ritualiteit tussen heil en heling. In: Rien van Uden & Jos Pieper (red.). Ritualiteit tussen heil en heling. Tilburg: KSGV, 2012, 7-20. [boekbijdrage, wetenschappelijk].


         2013
 • Marinus van Uden, Joseph Pieper, Janske van Eersel, Wim Smeets & Hanneke van Laarhoven. Ritual Counseling and the Religious Coping Processes in Cancer Patients. In: H. Westerink (ed.). Constructs of Meaning and Religious Transformation. Vienna University Press: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013, 259-273. [boekbijdrage, wetenschappelijk]
 • Sjaak Körver, Marinus van Uden & Joseph Pieper. Modern devotion in the Netherlands? In: H. Westerink (ed.). Constructs of Meaning and Religious Transformation. Vienna University Press: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013, 239-257. [boekbijdrage, wetenschappelijk]
 • Hessel Zondag & Rien van Uden. Kritisch én trouw. Commitment na seksueel misbruik in de Rooms Katholieke Kerk. Religie & Samenleving, 2013, 8, 289-308. [wetenschappelijk tijdschrift, peer reviewed].

Heerlen, december 2013