Nieuw & actueel
 • "De kwaliteit van de bundels is gemiddeld hoog."  Piet Verhagen in Psyche & Geloof, 25, 2014, p. 73.
 • "Een boekje dat ik, zoals bijna alle uitgaven van het KSGV, van harte bij u aanbeveel!" Ė Drs. H.M. Stafleu over de KSGV-publicatie 'Religie ervaren' in Tussentijds Ė Vereniging van Geestelijk Werkers Albert Camus, nr. 10, april 2007, p. 32.
 • "Dit instituut heeft sinds de jaren vijftig van de voorbije eeuw een reputatie opgebouwd op het grensvlak van psyche en religie, en heeft ondertussen een indrukwekkende reeks publicaties op zijn naam staan." Ė Walter Krikilion in Tijdschrift CliŽntgerichte Psychotherapie 40, 2002, p. 23.

Omslag 2-91GEESTELIJK GEZOND?

Karl Jaspers - psyche en grenservaring

Het werk van de Duitse psychiater-filosoof Karl Jaspers (1883-1969) heeft een actuele betekenis zowel voor de psychiatrie als voor de geestelijke verzorging. In deze bundel zijn de uitgewerkte lezingen van de studiemiddag in samenwerking met het Titus Brandsma Instituut van het voorjaar van 2017 opgenomen.


Omslag 2-90EEN PRACHTIGE DANS.

De therapeutische afstemming van afstand en nabijheid in het werk van Carl Rogers, Martin Buber en Henri Nouwen

Dit boek van Barbara Zwaan beschrijft de complexiteit van het evenwicht tussen afstand en nabijheid van helper en hulpvrager aan de hand van werk van Carl Rogers, Martin Buber en Henri Nouwen. Drie auteurs die een vertrouwelijke omgang tussen helper en hulpvrager voorstaan.


Omslag 2-89ZIN BUITEN BEELD? ZORG VOOR ZINZOEKERS VANDAAG


In de West-Europese samenlevingen is een religieuze transformatie zichtbaar. Er is sprake van nieuwe manieren van zoeken naar geloof, spiritualiteit en zin, ook in de ggz. Er wordt gezocht naar nieuwe taal en nieuwe praktijken bij het omgaan met eeuwenoude, menselijke vragen. Bundel met de uitgewerkte lezingen van twee KSGV-studiedagen en casuÔstiek ter illustratie.


OmslagSCEPTICISME ALS VORM VAN GELOOF

Beschouwingen van een godsdienstpsycholoog.


Patrick Vandermeersch

In deze bundel van opstellen neemt de psychoanalyticus en godsdienstpsycholoog Patrick Vandermeersch ons mee in zijn onderzoek naar de mogelijkheid van een eigentijdse sceptische vorm van geloof. Hij stelt daarbij telkens vragen over de impliciete normen die schuil gaan in psychologisch onderzoek.


Omslag 2-87PIJN, STRIJD EN ZIN

Pijn beÔnvloedt je gevoelens, je concentratie, hoe je denkt en handelt. En als pijn chronisch wordt, is deze invloed nog veel groter. Daarmee beÔnvloedt pijn niet alleen ons lichaam, maar dringt ook diep door in ons psychologisch functioneren en in onze zingeving of zinbeleving. Bundel met de uitgewerkte lezingen van twee KSGV-studiedagen.


[Omslag]MAAK BUIGZAAM WAT VERSTARD IS

Buytendijk en de Katholieke Centrale Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid

Ruud Abma

De geschiedenis van het KSGV is nauw verweven met de strijd die katholieken in Nederland voerden voor hun geestelijke bevrijding. Daarvan brengt deze uitgave vooral het tijdvak 1948-1963 terug in de herinnering, een roerige periode, die onlosmakelijk verbonden blijkt met het voorzitterschap van prof. dr. F.J.J. Buytendijk.


[Omslag]ZUINIG OP ZIN

Aandacht voor zingeving als kostenpost en als winstfactor in de zorg


Bezuinigingen treffen ook de geestelijke verzorging in de ggz. Wordt daarbij vooral op de kosten gelet, of ook op de baten die een goede zorg voor zingeving oplevert? Bundel met de uitgewerkte lezingen van twee KSGV-studiedagen.


[Omslag]TRAUMA, GEWELD EN RELIGIE

Ruard Ganzevoort


Deze bundel maakt inzichtelijk hoe religie, trauma en geweld met elkaar verknoopt kunnen zijn. Juist door concrete levensbeschrijvingen van mensen die hiermee te maken hebben gekregen, zet de auteur enkele therapeutische en theoretische vragen scherp in het licht.


[Omslag]HOE WAAIT DE WIND?

Interpretatie van geestelijke verzorging door cliŽnten in de ggz

Martin Walton


Hoe denken cliŽnten in de ggz zelf over geestelijke verzorging? Een analyse van  tweeŽntwintig interviews met cliŽnten, voorafgegaan door een uitgebreid literatuuronderzoek en gevolgd door reflecties over inhoud en taak van geestelijke verzorging.


[Omslag]KNOCKINí ON HEAVENíS DOOR

Religious and Receptive Coping in Mental Health

Marinus van Uden  |  Joseph Pieper  |  Hessel Zondag


Collected papers on religion and coping, including methodological questions, the development and testing of new instruments (the so-called Receptivity Scale and the Mature Religiosity Scale), the importance of ritual and prayer, personality and narcissism and the implications for practitioners.


[Omslag]VEEL KRITIEK, WEINIG EROSIE

Seksueel misbruik en commitment aan de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland

Hessel Zondag   |   Rien van Uden,
Jacqueline Kasdorp   |   Ilse Klaassen   |   Renata Lemmens


Over seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk wordt veel gepubliceerd, maar er is nauwelijks zicht op wat dit betekent voor Ďgewoneí katholieke gelovigen. Hoe reageren zij op het in diskrediet raken van de kerk waarmee zij zich verbonden voelen? Nemen zij afstand, voelen ze gÍne, komen zij in opstand, bagatelliseren ze simpelweg wat er gebeurd is?


[Omslag]GESCHONDEN VERTROUWEN

Seksueel misbruik in een religieuze context

Ruard Ganzevoort   |   Arthur Hegger
Bšrbel de Groot-Kopetzky   |   Maud Kips
Desiree Tijdink   |   Pierre De Smedt
Koen De Fruyt   |   Gust Rector   |   Ina van Beek


Wat betekent de complexe verwevenheid van religie, seksualiteit en trauma voor niet alleen slachtoffers, maar ook voor plegers en omstanders, met name voor kerkelijke instituties?[Omslag]TUSSEN DE REGELS
.
Psychotherapeutische vaardigheden voor pastoraat en geestelijke verzorging

Jan Bodisco Massink


Jan Bodisco Massink werkt als predikant en als psychoanalyticus. Op het unieke snijvlak van beide professies ontwikkelde hij vaardigheden en inzichten die hij in talloze begeleidingen en cursussen over wist te brengen aan vele collegaís in de ggz en in de geestelijke zorg. Hun grote waardering voor zijn methoden en theorieŽn leidde ertoe die op schrift te stellen, niet alleen ten behoeve van geestelijk werkers, maar ook voor andere hulpverleners met belangstelling voor het thema religie en geestelijke gezondheid.


[Omslag]RITUALITEIT TUSSEN HEIL EN HELING

Rien van Uden & Jos Pieper [red.]Een keur aan onderzoekers werpt licht op de werkende kracht van rituelen.

[Omslag] RUIMTE VOOR VERLIES

Geestelijke verzorging in de psychiatrie


Hanneke Muthert


Mensen met ernstige psychiatrische beperkingen ervaren diepingrijpende verliezen. Vaak worden deze veronachtzaamd en hulpverleners weten daarmee niet altijd raad.
[Omslag]EINDIGHEID IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Hetty Zock & Walter Krikilion [red.]


Wat betekent de confrontatie met verlieservaringen voor cliŽnten binnen de ggz, voor hun naasten, voor hun zorgverleners? 
[Omslag]RELIGIE EN HET RELATIONELE ZELF

James W. Jones


Presentatie van het werk van de Amerikaanse psychoanalyticus en godsdienstwetenschapper James W. Jones, waarvoor deze internationale erkenning ontving.
[Omslag]INBREKEN IN EEN LEEGTE

Klinisch-godsdienstpsychologische essays


Ad van Heeswijk


Ad van Heeswijk heeft als psychotherapeut bij zijn cliŽnten bijzondere aandacht besteed aan de psychologie van de religieuze zingeving. In deze uitgave verzamelt hij de inzichten die hij daarbij in theorie en praktijk heeft verworven.
[Omslag]INDIVIDUATIE, EXISTENTIE, PSYCHOTHERAPIE

Het individuatieproces van een
psychotherapeut met een zeldzaam carcinoom


Leo Tijhuis  |  William Yang  |  Louise Pijls  |  Jaap Wijkstra
Erik Dyckhoff  |  Leni Verhofstadt-DenŤve  |  Cees van der Staak

Leo Tijhuis overleed op 3 maart 2006 aan een zeldzame vorm van kanker. In deze bundel beschrijft hij wat zijn ziekte voor hem persoonlijk en voor zijn werk als kinder- en jeugdpsychotherapeut teweegbracht. Bovendien nodigde hij collegaís uit om als ervaringsdeskundige of als professional te reflecteren over de existentiŽle crisis die de naderende dood voor een mens betekent.
[omslag]PSYCHISCHE STOORNIS EN DELICT

Het voortdurende dilemma tussen zorg en straf


Rienk Janssens  |   Hans Boutellier
Fred van Iersel  |   Okke Wisse
Pamela Schuurmans, Jacqueline Janmaat, Hans de Boer & Frans Derks


Mensen kunnen door een psychische stoornis een delict begaan. Zij hebben dan behandeling nodig, geen opsluiting in de gevangenis.
[Omslag] RELIGIEUZE PSYCHOPATHOLOGIE

P.J. Verhagen [red.]


De pathologie van de religieuze ervaring is divers, boeiend en stelt de behandelaar voor lastige vragen. Juist omdat religieuze en existentiŽle vragen tot de kern van het bestaan horen, is het in de spreekkamer niet altijd gemakkelijk om er zich op gepaste wijze toe te verhouden.
[omslag 2-70]HEILIG GELOOF, HEILIG MOETEN

Orthodoxie en geestelijke gezondheid


Lia Vergouwen  |  Jan Bodisco Massink
Jean-Pierre Wils  |  Ria Borra  |  Erry Pieters-Korteweg


Waardoor kenmerkt zich orthodoxie? Hoe daarmee als hulpverlener of geestelijk verzorger om te gaan? Wanneer ontspoort orthodoxie tot fundamentalisme? Wat is de psychologie daarachter en wat is de invloed van religie en cultuur?[Voorzijde 'Voor
          de geest staan']VOOR DE GEEST STAAN

Zorg voor zingeving als taak van
de geestelijke gezondheidszorgGuus van Loenen

Guus van Loenen studeerde na zijn theologieopleiding pastorale psychologie, organisatiekunde, ethiek, supervisie en interculturalisatie. Sinds 1987 is hij hoofd van de dienst geestelijke verzorging van de GGZ-groep Noord- en Midden-Limburg. Daarnaast heeft hij een eigen praktijk voor supervisie en counseling. Deze publicatie bevat een bundeling van zijn reflecties op zijn ervaringen als geestelijk verzorger in de psychiatrie.[Vragen naar zin]VRAGEN NAAR ZIN

Het perspectief van de ggz-cliŽnt


Giel Hutschemaekers & Theo Festen
Doortje Kal   |   Chiel Bos
Doke Oosterholt  |   Emma Thomas  |   Paul Fijn


CliŽnten in de geestelijke gezondheidszorg willen graag zingevingsvragen aan de orde stellen, volgens onderzoek zelfs meer dan wordt gedacht.[OMSLAG] DE PSYCHOLOOG KIJKT NIET IN DE ZIEL

Thema's uit de klinische godsdienstpsychologie


Jozef Corveleyn

Verzamelde studies over religie en geestelijke gezondheid. Wat te zeggen over de Mariaverschijningen in Beauraing? Zijn psychotherapie en geestelijke begeleiding nu hetzelfde of niet? En godsdienstwaanzin: zijn alle religieuze wanen over ťťn kam te scheren? Daarvoor wordt Freuds befaamde gevalsstudie over Schreber vergeleken met een geval uit de praktijk van de auteur.
[Omslag 'Vergeving'] VERGEVING ALS OPGAVE

Psychologische realiteit of onmogelijk ideaal?


Ruard Ganzevoort  |  Piet Verhagen
Wim ter Horst  |  Marjoleine de Vos

Hulpvragers zouden een therapeut wat bevreemd aankijken als die het woord Ďvergevingí ging gebruiken, ongeveer alsof ze zich afvroegen of ze nu bij de psychotherapeut zitten of bij de pastor. Toch wordt steeds vaker over vergeving, psychotherapie en geestelijke gezondheid gepubliceerd. Daarom vroeg het KSGV aan vier auteurs te onderzoeken of er onder dat onmogelijke geachte ideaal nu wel of niet een psychologisch heilzame realiteit schuilgaat.


[Omslag
          'Religie en erotiek'] RELIGIE EN EROTIEK

Balanceren tussen liefde en lust

Koen Raes  |  Frans Vosman  |  Piet Nijs 
Cas Wouters  |  Marjo Buitelaar

Religie speelt in de balans van lust en liefde een tweeledige rol: negatief waar zij moraliserend het vingertje heft; positief waar zij aan relationele fijngevoeligheid, wederzijds genieten en lustbeleving tussen gelijkwaardige partners plaats weet te geven.[Omslag 'Pastorale
          counseling...'] PASTORALE COUNSELING EN SPIRITUALITEIT

Een contextuele benadering


Han van den Blink

Han van den Blink is hoogleraar Ascetical and pastoral theology in Rochester (New York) en heeft een praktijk als pastoraal counselor en spiritueel begeleider. Daarnaast is hij systeemtherapeut en opleider systeemtherapie. In zijn levensverhaal vormt zijn opsluiting als elfjarig jongetje in een Japans concentratiekamp in het toenmalige Nederlands Oost-IndiŽ een belangrijk hoofdstuk. Dit heeft een diepgaande invloed gehad op zijn psychologische, professionele, en zeker ook zijn spirituele ontwikkeling.[Omslag]EGOíS EN ECHOíS

Opstellen over psychotherapie en religie


Arnold Uleyn


Opstellen over psychotherapie en religie van een veelgeprezen auteur, die zijn vakmanschap en mensenkennis treffend weet over te dragen.