Geplaatst op Geef een reactie

Oratie godsdienstsocioloog Kees de Groot – Hoe de ziel verdwijnt uit de geestelijke zorg

Op vrijdagmiddag 8 januari 2021 heeft KSGV-hoogleraar Kees de Groot zijn ambt aanvaard met het houden van een openbare rede. Vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus kon de rede alleen online gevolgd worden via een livestream. De uitzending is terug te zien via de volgende link:

https://tiu.nu/vragenbijhetleven

De uitgesproken rede is terug te lezen op:

Inaugurele rede

In zijn rede pleit Kees de Groot voor onderzoek naar de rol van levensbeschouwing in de geestelijke zorg nu de kerken hierin een kleinere rol zijn gaan spelen. Hij schetst een beeld van hoe geestelijke verzorging, door het huidige samenspel van markt en staat, loszingt van de verscheidenheid aan levensbeschouwingen en in dienst komt te staan van ‘positieve gezondheid’. Met de rede aanvaardt De Groot de bijzondere leerstoel Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid met bijzondere aandacht voor de maatschappelijk aspecten. Deze is ingesteld bij de Tilburg School of Catholic Theology vanwege het Kenniscentrum voor levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid (KSGV).

Het veel gehanteerde schema dat de wetenschap de religie heeft verdreven, is zelden correct, stelt De Groot. Ook wanneer het gaat om hulp bij geestelijke nood is het niet zo dat de psycholoog de priester heeft verdreven. Wel toont zich een patroon af waarin verstatelijking van de zielzorg leidt tot een versmalling van het perspectief. De Groot onderzocht hoe in de jaren vijftig de kerken zelf centra opzetten voor mensen met levensvragen en daarvoor subsidie zochten. Vervolgens werden deze centra één van de bouwstenen voor de huidige GGZ. Intussen was het karakter van de zorg wel veranderd van levensbeschouwelijk georiënteerde zorg naar psychologische hulpverlening. Daarna kreeg een medisch perspectief de overhand.

Een dergelijk proces lijkt zich nu af te spelen in de geestelijke verzorging. Begonnen als pastoraat voor zieken en ouderen ontwikkelde zich dit tot gesubsidieerde zorg bij zingevingsproblemen. Sinds kort kan deze ook aan huis geleverd kan worden door ZZP’ers, verbonden aan Centra voor Levensvragen. Intussen, zo constateert De Groot, wordt er van overheidswege wel verwacht dat de zorg een effectieve bijdrage levert aan eigen regie en veerkracht.

Zo is, zowel in vergelijking met veel andere hedendaagse samenlevingen, als in historisch perspectief, de omgang met geestelijke nood in Nederland op betrekkelijk grote afstand van de ‘geleefde religie en levensbeschouwing’ komen te staan. De GGZ, nota bene in de jaren zestig voor een belangrijk deel voortgekomen uit pastorale initiatieven, leunt op een medisch model. En ook geestelijke verzorging, nog maar nauwelijks geëmancipeerd uit de religieuze zielzorg en het humanistisch raadswerk, komt in het teken te staan van de verbetering van het individuele functioneren. In zijn rede stelt De Groot de vraag wat professionalisering, eerst van de GGZ, en vervolgens van de geestelijk verzorging, doet met de ziel van een vak. De Groot zal onderzoek gaan verrichten naar de rol van religie en levensbeschouwing in het aanbod van geestelijke verzorging, en, breder, naar levensbeschouwing als maatschappelijke factor.

Kees de Groot (1966) is socioloog en theoloog en een bekend auteur in de internationale godsdienstsociologie. Ook schreef hij uiteenlopende bijdragen voor een breder publiek over economie, theater, strips en religie. Hij promoveerde aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over de relatie tussen religie en geestelijke gezondheidszorg. Sinds 2002 is hij verbonden aan de Tilburg School of Catholic Theology, waar hij verantwoordelijk was voor de Master Christianity & Society. In 2018 verscheen bij Routledge zijn monografie The Liquidation of the Church. Op 1 september 2019 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar vanwege het Kenniscentrum voor levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid (KSGV). Op 1 januari 2021 werd hij voor een half jaar aangesteld als gastonderzoeker aan de Universitetet i Agder (Noorwegen).

Geplaatst op Geef een reactie

Verschijning nieuwe KSGV-publicatie

Gedurende deze onzekere periode rond het Coronavirus is volop gewerkt aan onze nieuwe uitgave: Magical Mystery Tour. Rondom levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid. De bundel vormt de neerslag van het gelijknamige symposium georganiseerd op 27 september 2019 voorafgaand aan de afscheidscolleges van Rien van Uden en Jos Pieper, beiden bijzonder hoogleraren vanwege het KSGV aan Tilburg University. De sprekers op het symposium waren de andere bijzonder hoogleraren van het KSGV. In onze nieuwe bundel zijn de vier lezingen van het symposium bijeen gebracht met verkorte versies van de beide afscheidscolleges. De bijdragen geven tezamen een mooi pallet van de verschillende expertises en perspectieven op het terrein van levensbeschouwing en geestelijke gezondheid, een kleine Magical Mystery Tour als het ware. 

Bestelinformatie over onze nieuwe uitgave is te vinden onder deze link: https://www.ksgv.nl/publicaties/2-95-magical-mystery-tour-rondom-levensbeschouwing-en-geestelijke-volksgezondheid/

Geplaatst op Geef een reactie

KSGV-studiebijeenkomsten in 2020

Verheugd kunnen we meedelen dat op vrijdag 13 november 2020 het KSGV wederom een studiebijeenkomst kan organiseren. Het thema van deze bijeenkomst betreft ‘Woede, geweld en levensbeschouwing’ en onder dit thema zal onze samenwerkingspartner Ucsia Antwerpen op 18 december 2020 eveneens een bijeenkomst organiseren. Over de bijeenkomsten valt meer te lezen op: www.ksgv.nl/studiebijeenkomsten/

Geplaatst op Geef een reactie

Verschijning nieuwe KSGV-publicatie

Nog ruim voor de feestdagen is onze nieuwe uitgave verschenen: Positieve psychologie en zingeving. Daarin wordt aandacht geschonken aan de integratie van het thema zingeving in de positieve psychologie en aan toepassingen van deze integratie in het veld van de geestelijke gezondheidszorg en de geestelijke verzorging. De positieve psychologie vormde dan misschien geen trendbreuk binnen de klinische psychologie, wel heeft deze aan de therapeutische praktijk duidelijk impulsen gegeven. Een aanhoudend punt van kritiek was echter de te geringe aandacht voor de tragiek en de kwetsbaarheid van het leven. Met de integratie van inzichten over zingeving binnen de positieve psychologie is daarop een antwoord gegeven. In de praktijk heeft dit geleid tot zekere overeenkomsten in handelen van psychologen en geestelijk verzorgers. Opvallend daarbij is het gebruik van de verbeelding en het vertellen van levensverhalen binnen beide disciplines. In deze nieuwe publicatie treft u van dergelijke interventies interessante voorbeelden aan uit de praktijk. Bestelinformatie over onze nieuwe uitgave is te vinden op:

Geplaatst op Geef een reactie

Symposium ‘Between heaven and hell’ (Groningen, 30 januari 2020)

Op donderdagmiddag 30 januari 2020 vindt er in Groningen in de Doopsgezinde kerk een symposium plaats getiteld ‘Between heaven and hell. Religious and spiritual experiences in the context of mental health care’ (van 12.30 – 17.00 uur). Het symposium volgt aansluitend op de promotieceremonie van Eva Ouwehand (van 11.00 – 12.30 uur), welke plaatsvindt in de nabijgelegen Rijksuniversiteit Groningen. In de begeleidingscommissie rondom het promotieonderzoek zijn onder meer onze KSGV-hoogleraren Prof. dr. Hetty Zock en Prof. dr. Arjan Braam betrokken. Meer over de inhoud van deze bijeenkomsten valt te lezen op bijgaande folder (klik op de afbeelding). Tevens is er een begeleidende film gemaakt, welke via bijgaande link is te bekijken:

https://www.youtube.com/watch?v=Z09_rcTsPBk

Geplaatst op Geef een reactie

Benoeming bijzonder hoogleraar KSGV

De heer dr. C.N. (Kees) de Groot is per 1 september 2019 benoemd tot bijzonder hoogleraar vanwege het Kenniscentrum voor Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid (KSGV). De leerstoel is gevestigd aan de Tilburg School of Catholic Theology (TST) en betreft de wetenschappelijke doordenking van het belang van zingevingsvraagstukken in het veld van maatschappij en cultuur. De volledige leeropdracht luidt: ‘Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de maatschappelijke aspecten’. Het gaat hier om het verwerven van inzicht in nieuwe en traditionele zingevingsvragen, levensbeschouwelijke antwoorden, vormen van begeleiding en effecten op herstel, welzijn en geestelijke gezondheid. De bedoeling is om te bevorderen dat kennis van levensbeschouwing en zingeving en kennis van maatschappelijke ontwikkelingen op elkaar worden betrokken. Het onderzoek van Kees de Groot zal zich vooral richten op de institutionele en maatschappelijke inbedding van geestelijke verzorging en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Kees de Groot is sinds 2001 als universitair docent werkzaam bij de TST en is daarbij coördinator van de Master Christianity and Society. Hij studeerde sociologie en theologie en promoveerde aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over religie en geestelijke volksgezondheid. Aan Tilburg University deed hij onderzoek naar het katholicisme, geestelijke verzorging, katholiek sociaal denken en populaire cultuur. Zijn monografie The Liquidation of the Church (Routledge, 2018) werd internationaal goed ontvangen.

Geplaatst op Geef een reactie

Afscheidssymposium op 27 september 2019

Op vrijdag 27 september 2019 hebben onze KSGV-hoogleraren Joseph Z.T. Pieper en Marinus H.F. van Uden afscheid genomen van Tilburg University. Onder de noemer ‘Magical Mystery Tour’ werd een symposium georganiseerd, waarbij collega KSGV-hoogleraren lezingen verzorgden. Aansluitend volgden de afscheidsredes van beide hoogleraren. Prof. dr. Joseph Pieper en prof. dr. Marinus van Uden zullen ook na hun afscheid aan de Tilburg University actief blijven voor het KSGV, als bestuurders en als leden van de redactiecommissie. Meer over de inhoud van deze bijeenkomst is nog te lezen op bijgaande folder (klik op afbeelding):

Geplaatst op Geef een reactie

Promotie

Op woensdag 17 april 2019 promoveerde Piet Verhagen aan Tilburg University. De titel van zijn proefschrift luidt: Psychiatry and Religion. Controversies and Consensus: A Matter of Attitude. Düren: Shaker Verlag, 2019. In de promotiecommissie waren onder meer onze KSGV-hoogleraren Arjan Braam en Jos Pieper vertegenwoordigd, prof. Rien van Uden was hierbij promotor, tezamen met Gerrit Glas. Piet Verhagen studeerde medicijnen en theologie aan de Universiteit van Utrecht en is als psychiater verbonden aan GGz Centraal. Hij is tevens internationaal fellow van American Psychiatric Association en medeoprichter en vroegere secretaris van WPA (Section Religion, Spirituality and Psychiatry). Zijn proefschrift is te verkrijgen via uitgever Shaker Verlag.

Geplaatst op Geef een reactie

KSGV-studiebijeenkomsten in 2019

Wederom organiseert de vereniging KSGV studiebijeenkomsten dit jaar. Voor 2019 hebben deze als gemeenschappelijk thema: Positieve psychologie en zingeving. Uitwerkingen in psychotherapie en geestelijke verzorging. De eerste studiebijeenkomst vindt plaats in Utrechtin het auditorium van het Catharijneconvent te Utrecht – op vrijdag 29 maart. De tweede bijeenkomst zal plaatsvinden op vrijdag 10 mei in samenwerking met onze Vlaamse partner Ucsia in Antwerpen. Momenteel wordt door onze Vlaamse KSGV-netwerkgroep invulling gegeven aan deze bijeenkomst. Voor de bijeenkomst in Utrecht zijn als sprekers prof. dr. Gerben Westerhof en dr. Marijke Schotanus-Dijkstra vastgelegd (allebei verbonden aan de Universiteit Twente), prof. dr. Hans Alma (verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel) en namens de vereniging KSGV zal prof. dr. Hetty Zock een lezing verzorgen. Voor de tweede bijeenkomst zijn de sprekers eveneens al bekend, te weten prof. dr. Siebrecht Vanhooren (KU Leuven), dr. Katrien Cornette (pastor in het U.P.C. Sint-Kamillus te Bierbeek) en dr. Anneke Sools (Universiteit Twente). Meer informatie is te vinden op: www.ksgv.nl/studiebijeenkomsten/

Geplaatst op Geef een reactie

Verschijning nieuwe KSGV-publicatie

Net voor de feestdagen is onze nieuwe uitgave verschenen. Deze publicatie gaat over verlies, trauma, moral injury en de werking van rituelen. Er wordt aandacht geschonken aan het feit dat bij het verwerken van verlies en trauma vaak meer komt kijken dan men zich realiseert en dat ook soms anders moet worden gekeken naar verwerken.  Dat  we af moeten van allerlei vooroordelen over de juiste invulling daarvan. Dat er geen vastliggende structuren zijn waarbinnen het rouwen zich zou moeten voltrekken. Ook de culturele context ende tijdsbepaaldheid van wat wij vinden over hoe het er in de rouw aan moet toegaan zijn cruciaal. Kortom: wat is verwerken? Een en ander mondt uit in een pleidooi om enigszins anders te leren aankijken tegen verwerken. Van weerloos naar mogelijk wat weerbaarder. Bestelinformatie is te vinden op: www.ksgv.nl/publicaties/2-93-weerloos-weerbaar-culturele-en-morele-aspecten-van-verlies/